System Internetowej Rekrutacji

logo-uczelni
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Internetowa rekrutacja kandydatów (IRK)
... proszę czekać
...
...
001_05.gif {{bladE}}
Czyść komunikaty
001_57.gif Rejestracja
Wybór rekrutacji

Uwaga, rejestracja w Systemie IRK nie jest w tej chwili aktywna

proszę wybrać rekrutację

irk.label.email.ostrzezenie
{{emailLoginKandydataErrorLabel}}
{{powtorzonyEmailLoginKandydataErrorLabel}}
Niepoprawny numer PESEL
PESEL pełni bardzo ważną rolę w systemie IRK. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
hasło powinno mieć minimum 6 znaków !
hasło jest różne od powtórzonego hasła !
jcaptcha.do
Dotyczy legitymacji doktoranta
Chcę legitymację:
Uzupełnij rodzaj zdawanej matury
Rodzaj matury:

proszę zaznaczyć rekrutację albo skonfigurować rodzaje matur

Uzupełnij podstawowe dane osobowe
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
{{userForm.dataUrodzeniaErrorLabel}}
Płeć:
Telefony kontaktowe: Telefony ułatwią szybki kontakt z kandydatem, upewnij się że wprowadzone numery są poprawne
Prosimy o podawanie numeru telefonu z kodem kierunkowym.
W przypadku telefonów zagranicznych również z kodem kierunkowym kraju.
Nie wybrano obywatelstwa
Jestem cudzoziemcem
Jestem
Zasady studiowania
{{piszEtykiete(items)}}
Deklaracja

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - dalej jako RODO - przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1; 80-336 Gdańsk, NIP 5840962525, REGON 000327876, nr telefonu 58 55 47 230, dalej jako „AWFiS”.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr telefonu 58 55 47 241 lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.gda.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia, a także w przypadku przyjęcia na wybrane studia i uzyskania statusu studenta, w celu dokumentowania przebiegu studiów, do celów statutowych, archiwalnych oraz statystycznych.
 4. Dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana, jak również z Krajowego Rejestru Matur.  
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, jak również rozpoczęcia studiów i nabycia prawa studenta jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentowania przebiegu studiów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do dotyczących Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiana) danych, usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z „AWFiS” umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do spełnienia warunków rekrutacji, jak i późniejszego procesu dydaktycznego.
 11. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Proszę zaznaczyć opcję Wyrażam zgodę aby przystąpić do procesu rekrutacji internetowej

Simple Invest © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2024 |irk_webclient#2016.1.3559#1.8.505#20220610_093552|